Filter là gì?

 • Filter là một hàm được viết bằng PHP trong Plugin
 • Gắn Filter vào hệ thống WP thông qua hàm có sẳn add_filter()
 • Filter được viết ra để thực hiện lọc dữ liệu input và output trong hệ thống WP
 • Xác định vị trí (Hook) để gắn Filter đã viết của chúng ta

Gắn Filter vào Hook

 • Để gắn một Filter vào một vị trí (hook) nào đó chúng ta sẽ sử dụng hàm:
add_filter( $tag, $function, $priority, $accepted_args );
 • Với các tham số:
 1. $ tag – Là tên của một ‘filter hook’ của WP
 2. $function – Tên Filter tương tác vào hệ thống.
 3. $priority – Độ ưu tiên của Filter.
 4. $accepted_args – Số lượng các tham số sẽ được truyền vào hàm của bạn.

Ví dụ hàm thay đổi tiêu đề của một bài viết

add_filter( 'the_title', 'fr_post_title', 10);

function fr_post_title() {
  return 'Title'';
}
add_filter('the_title', array($this, 'theTile'));

public function theTile(){ 	
  return ''Title'';
}

Loại bỏ Filter khỏi Hook

 • Để loại bỏ một Filter ra khỏi một vị trí (hook) nào đó chúng ta sẽ sử dụng hàm:
remove_filter( $tag, $function, $priority);
 • Tham số
 1. $ tag – Là tên của một ‘filter hook’ của WP
 2. $function – Tên Filter mà bạn muốn loại bỏ khỏi hệ thống.
 3. $priority – Độ ưu tiên của Filter
remove_filter('the_content', 'convert_smilies');

Loại bỏ tất cả Filter khỏi Hook

 • Để loại bỏ tất cả Filter ra khỏi một vị trí (hook) nào đó chúng ta sẽ sử dụng hàm:
remove_all_filters( $tag, $priority);
 • Tham số
 1. $ tag – Là tên của một ‘filter hook’ của WP
 2. $priority – Độ ưu tiên của Filter

Không sử dụng độ ưu tiên

remove_all_filters('the_content');

Sử dụng độ ưu tiên

remove_all_filters('the_content', 10);

Kiểm tra sự tồn tại Filter

 • Kiểm tra sự tồn tại của Filter trong một Hook nào đó:
has_filter($tag, $function_to_check);
 • Tham số
 1. $ tag – Là tên của một ‘filter hook’ của WP
 2. $ function_to_check – Tên Filter mà bạn muốn kiểm tra.
has_filter('the_content','convert_smilies')

Lấy tên Filter tại một thời điểm

 • Lấy tên của một Filter tại một thời điểm nào đó :
current_filter()

Tra cứu Filter

http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here